31 oktober 2014: Algemene ledenvergadering

Hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering:

Datum Vrijdag 31 oktober 2014   Locatie Zaal Botterhoek

Aanwezigen namens het bestuur: Menno Lageveen (voorzitter), Peter Hogenes (penningmeester), Laura Slagter (secretaris) Saskia Lageveen, Jan Appel.


Vanuit de buurt waren 15 volwassenen en 1 kind aanwezig.

Afwezig met bericht, Arianne Admiraal, Auke Boersma, Co ren Atie Ruigendijk

Betreft Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Vijfmaster

 1. Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en bespreekt een aantal mededelingen.
  De buurtvereniging op dit moment uit 50 huishoudens bestaat en nog steeds groeit.
  Vanaf volgende week gaat de gemeente beginnen met het kappen van de bomen langs het water in de Botterstraat en 10 november wordt het riool geboord. Dit gaat maximaal 2 weken duren.
  Er zijn plannen om dit jaar een grote kerstboom neer te zetten op het speelveldje tussen de Aak en Jolstraat. Om hier verlichting in te kunnen hangen vragen wij de buurt om een vrijwillige bijdrage om dit te kunnen bekostigen.
 2. Vaststellen van de agenda. De agenda is door de vereniging opgesteld en er zijn geen punten ingebracht vanuit de zaal.
 3. De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2014, dit waren
  – Nieuwjaarsborrel 04-01-2014
  – Pasen 21-04-2014
  – Franse dag 29-06-2014
  – Buurtfeest / Burendag met barbecue 27-09-2014
  Alle evenementen zijn goed bezocht door de buurt maar ook door B&W.
 4. Het financieel jaarverslag over 2014 wordt door de penningmeester gepresenteerd. Het financiële jaaroverzicht is op dit moment nog niet definitief omdat het jaar nog niet is afgelopen. Het definitieve verslag komt in januari op de site te staan.
  De penningmeester geeft aan dat de activiteiten dankzij sponsoring een succes is geweest, doordat diverse sponsoring éénmalig was kunnen activiteiten volgend jaar duurder uitvallen.
  Op dit moment is er € 1243.00 in kas en er moeten nog een aantal rekening worden voldaan. Vanuit de zaal wordt wordt verteld dat bij de Wijkkerngroep een verzoek tot jaarlijkse bijdrage kan worden ingediend. Dit zullen wij gaan uitzoeken.
 5. Op basis van de begroting van 2014 is ook de contributie voor 2015 vastgesteld op € 7.50 per gezin. De contributie is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2014. Daarnaast kan er per activiteit altijd nog een eigen bijdrage gevraagd worden.
 6. Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is te organiseren in 2015, dit zijn:
  – Nieuwjaarsborrel (3 januari)
  – Paaseieren rapen (6 april)
  – Jeu de boules toernooi (21 juni)
  – Burendag (26 september)
  – Algemene leden vergadering (30 oktober)
  – Nog in te delen 2 snoeidagen
  De snoeidagen houdt in: De bosschages in de buurt worden door de vereniging bijgehouden, gesnoeid en het afval gaat op een hoop die de gemeente weg haalt. Dit is best een behoorlijke klus en daarom vragen bij de bewoners om hier aan mee te helpen. Dit hoeft natuurlijk niet de hele dag maar één of twee uurtjes helpt enorm.
 7. De voorzitter over naar het volgende onderwerp: ‘het bestuur’. Dit jaar blijft het bestuur compleet. Zowel de voorzitter en de secretaris hebben aangegeven om per november 2015 af te treden. Beide stellen zich wel verkiesbaar.
 8. Rondvraag, de voorzitter vraagt of er nog vragen, ideeën of suggesties zijn. Vanuit de zaal wordt gevraagd naar het project oren en ogen. Dit is een project vanuit de gemeente en dus geen initiatief van de buurtvereniging. Het doel van het project is om bewoners te bewegen zelf op pad te gaan en de wijk met andere ogen te bekijken. Dit kunnen bewoners bijvoorbeeld doen door de politie te bellen als ze iets verdachts zien. Het project is nodig omdat er landelijk een stijging te zien is van het aantal woninginbraken. Ook in Hoorn, Purmerend en Zaanstad is deze trend zichtbaar. op de site http://www.ogenenoren.com/ vindt u meer informatie.Er komen complimenten van de bezoekers over de activiteiten die geweest zijn, alles goed geregeld en super verzorgd. Bij de burendag waren er helaas te weinig tafels en stoelen, de vereniging gaat hier in de toekomt beter op letten.Meer gebruik maken van de site www.vijfmaster.nl meer informatie op de site en informatie sneller publiceren.Er kwam een vraag of de boomspiegel van de bomen in de Jolstraat niet beplant kunnen worden en dat dit dan door de bewoners in de straat verzorgd wordt. Hier wordt ook naar gekeken.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst!