Algemene leden vergadering | 26 januari

Hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering:

Datum dinsdag 26 januari 2016 Locatie Zaal Botterhoek

Aanwezigen namens het bestuur: Menno Lageveen (voorzitter), Peter Hogenes (penningmeester), Laura Slagter (secretaris) Arianne Admiraal, Auke Boersma.
Vanuit de buurt waren 17 personen aanwezig.

Afwezig met bericht, Saskia Lageveen, Jan Appel, Helana Aslander

Betreft Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Vijfmaster

 1. Om 20.00 opent de voorzitter de tweede algemene leden vergadering en heet alle aanwezigen welkom en bespreekt een aantal mededelingen.
  De buurtvereniging op dit moment uit 58 huishoudens bestaat en nog steeds groeit. De berichten op de website www.vijfmaster.nl staan niet altijd meteen op de site door tijdgebrek en daar krijgen wij nu hulp voor van Peter de Ridder zodat nu 2 personen de website kunnen bijhouden.
 2. Vaststellen van de agenda
  De agenda is door de vereniging opgesteld en er zijn geen punten ingebracht vanuit de zaal.
 3. De voorzitter blikt terug op de activiteiten welke georganiseerd zijn in 2015, dit waren:
  – Nieuwjaarsborrel 03-01-2015
  – NL Doet Kleur voor de deur 22-03-2015
  – Pasen 06-04-2015
  – Jeu de Boules Italiaanse dag 14-06-2014
  – Buurtfeest / Burendag met barbecue 26-09-2014
  Alle evenementen zijn goed bezocht door de buurt .
 4. Het financieel jaarverslag over 2015 wordt door de penningmeester
  gepresenteerd. De kascontrole is verricht door Henk en Gea Weken.
  De penningmeester geeft aan dat de activiteiten dankzij sponsoring een succes is geweest, doordat diverse sponsoring eenmalig was kunnen activiteiten volgend jaar duurder uitvallen.
  Dit jaar hebben wij een investering gedaan in de vorm van een koelkast.
  Mevrouw van Leeuwen vraagt of we dit jaar grote uitgave verwachten, het antwoord hierop is nee, dat verwachten we niet maar mocht het zijn dat we ergens tegen aan lopen dat een aanwinst is voor de vereniging is dat die uitgave er dan wel kunnen komen.
  De vereniging probeert de kosten voor de evenementen laag te houden, zodat iedereen mee kan doen met de evenementen, en is daarom altijd op zoek naar sponsors. Mocht u zelf willen sponsoren of weet u iemand een sponsoring wilt doen, laat het ons weten.
  De kosten van de burendag is een grote post, de inkomsten dekken niet de uitgave, Deen is een sponsor waar wij regelmatig goederen van geleverd krijgen.
  Vraag uit de zaal: Doet de gemeente mee aan sponsoring? Antwoord, Ja, per evenement wordt bekeken wat er nodig is en aan de hand daarvan wordt een budget aangevraagd bij de gemeente.
  Vanuit de buurtvereniging wordt gezorgd voor het bijhouden van de bosschages. Normaal gesproken doet de gemeente dit maar dat werd niet goed bijgehouden, 2 maal per jaar organiseren wij een snoeidag waarbij we de buurt vragen om te komen helpen zodat we met een paar uurtjes klaar zijn. Hiervoor krijgen wij van de gemeente een vergoeding die op de rekening van de Vijfmaster wordt gestort en mede hierdoor kunnen we de kosten voor evenementen laag houden.
 5. Op basis van de begroting van 2015
  is ook de contributie voor 2016 vastgesteld op € 7.50 per gezin. De contributie is daarmee gelijk gebleven t.o.v. 2015. Daarnaast kan er per activiteit altijd nog een eigen bijdrage gevraagd worden.
 6. Vervolgens worden de activiteiten besproken welke de buurtvereniging van plan is te organiseren in 2016, dit zijn:
  – 03-01 Nieuwjaarsborrel
  – 12-01 Informatie avond Stekeldijk
  – 12-03 NL Doet
  – 27-03 Paaseieren rapen
  – 17-05 Collecteren Oranjefonds
  – 03-07 Jeu de boules toernooi Amerikaanse dag
  – 24-07 Burendag
  – Nog in te delen 2 snoeidagen
  – Zelf in te delen zwerfvuil
  De snoeidagen houdt in: De bosschages in de buurt worden door de vereniging bijgehouden, gesnoeid en het afval gaat op een hoop die de gemeente weg haalt. Dit is best een behoorlijke klus en daarom vragen bij de bewoners om hier aan mee te helpen. Dit hoeft natuurlijk niet de hele dag maar één of twee uurtjes helpt enorm.
  Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.
  Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Onze actie is om de bosjes achter de auto’s tussen de Aakstraat en de Jolstraat te vervangen voor een rij tegels, zodat de auto’s aan de achterkant bereikbaar zijn, en een beukenhaag met vlinderrijke planten. Tussen de haag en de planten worden paaltjes geplaatst met staaldraad zodat er niet tussen de haag en planten door gelopen kan worden. Hiervoor is een budget aangevraagd bij het Oranjefonds en de gemeente waardoor dit initiatief kostendekkend is. Ook hier vragen wij om uw hulp en u kunt zich opgeven via www.nldoet.nl.
  Voor de collecteweek van het Oranjefonds zoeken wij vrijwilligers die voor de vereniging willen collecteren, wij mogen in de hele Wheermolen collecteren en de wijk is te groot om dit alleen door het bestuur te doen. Ook hier geldt weer, alle beetjes helpen, u hoeft niet uren te lopen maar elk uur dat er iemand loopt is meegenomen. De helft van het opgehaalde bedrag gaat naar de buurtvereniging, in 2015 kwam dat bedrag op € 213.34 dus het is zeker de moeite waard.
  Elke week lopen meneer en mevrouw Blaauboer door de buurt om het zwerfvuil op te ruimen. Om de extra aanpak van zwerfafval te bevorderen stelt het Afvalfonds aan gemeenten 20 miljoen euro per jaar beschikbaar, omgerekend 1,18 euro per inwoner voor 2016. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen en het nemen van extra maatregelen voor een schonere openbare ruimte. Gemeenten kunnen aanspraak maken op de Zwerfafvalvergoeding door een jaarplan in te dienen. Als buurtvereniging willen wij graag meedoen met dit initiatief, waardoor er meer inkomsten voor de buurt zullen zijn. Mocht u net als meneer en mevrouw Blaauboer hiermee willen helpen dan is dat natuurlijk mogelijk. Mede hierdoor wordt en blijft onze buurt schoner.
 7. De voorzitter over naar het volgende onderwerp: ‘het bestuur’. Dit jaar blijft het bestuur compleet. Zowel de voorzitter en de secretaris hadden aangegeven om per november 2015 af te treden. Beide stelden zich wel verkiesbaar. Er was geen respons vanuit de buurt en daardoor blijven beide op hun positie.
 8. In maart 2017 bestaat de buurt 50 jaar, hier willen wij graag iets mee doen en zijn op zoek naar ideeën, denk bijvoorbeeld aan een viswedstrijd, een markt/braderie (hiervoor kunt u een kraam huren).
  Waar is behoefte aan op zo’n markt, poffertjeskraam, planten….wij vragen u met ons mee te denken en uw ideeën door te geven. In verband met het aanvragen van vergunningen willen wij hier graag op tijd mee beginnen.
 9. De Stekeldijk, er zijn plannen om 102 appartementen verdeeld over 3 gebouwen te realiseren. Het grootste probleem hier is de aanvoer van verkeer, er zijn heel veel fietsers hier in de buurt waar rekening mee gehouden moet worden. Als buurtvereniging kunnen wij hier niets tegen doen, maar wij hebben een oproep in de buurt gedaan om een groep bewoners op te richten die als klankbord voor de buurt fungeren. Er zijn op de informatieavond vragen ingevuld op een vragenkaart, deze vragen worden door de gemeente beantwoord, wij verwachten dat dit eind deze week zal gebeuren.
 10. Jeugdactiviteit tot 18 jaar. De jeugd heeft aangegeven zelf evenementen te willen verzinnen en verzorgen. Denk aan een voetbaltoernooi of een knutseldag.
  De gemeente zal ook hierin meefinancieren, maar wij hebben voor deze evenementen vrijwilligers nodig die opletten of alles goed gaan, of eventueel de kinderen met de auto ergens heen willen brengen en halen. De jeugd in onze buurt zit gezamenlijk in een groepsapp. Met Sint Maarten willen wij graag als vereniging wat groter uitpakken door een marktkraam op het grasveldje neer te zetten en vanuit hier warme chocolademelk en glühwein uit delen. Met Halloween willen we kijken of er animo is onder de jeugd om pompoenen te snijden.
 11. Rondvraag, de voorzitter vraagt of er nog vragen, ideeën of suggesties zijn. Er komen complimenten van de bezoekers over de activiteiten die geweest zijn, alles goed geregeld en super verzorgd. Er komt een vraag uit de zaal over het Makado, of wij weten wat de plannen zijn in verband met de leegstand. De voorzitter gaat kijken of hij een brief naar de eigenaar kan sturen met het verzoek hier informatie over te geven.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn/haar komst!